กองบรรณาธิการ  วารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา


  บรรณาธิการที่ปรึกษา

    1. อาจารย์สัณห์ไชญ์  เอื้อศิลป์ คณบดีคณะดนตรีและการแสดง

    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานติ  เดชคำรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน


  บรรณาธิการ

    ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐ


  กองบรรณาธิการ

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  คชประเสริฐ มหาวิทยาลัยบูรพา

    2. ดรพิมลพรรณ  เลิศล้ำ มหาวิทยาลัยบูรพา

    3. ดร.อาทรี  วณิชตระกูล มหาวิทยาลัยบูรพา

    4. Dr.Koji  Nakano มหาวิทยาลัยบูรพา

    5. ดร.ธนะรัชต์  อนุกูล มหาวิทยาลัยบูรพา

    6. อาจารย์ไพบูลย์  โสภณสุวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา

    7. อาจารย์คอลิด  มิดำ มหาวิทยาลัยบูรพา

    8. รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น มหาวิทยาลัยรังสิต

    9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวไล  ตันจันทร์พงศ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

    10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ทิพย์รัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    11. ดร.ณัฐชยา  นัจจนาวากุล มหาวิทยาลัยมหิดล

    12. ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ มหาวิทยาลัยทักษิณ

    13. ดร.สุรสิทธิ์  ศรีสมุทร มหาวิทยาลัยทักษิณ

    14. ดร.กมลธรรม  เกื้อบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

    15. ดร.ณัฏฐนิช  นักปี่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

  กองจัดการวารสาร

    1. นายสุภัทรชัย  จีบแก้ว

    2. นายกฤษณะ  สโมสร

    3. นางสาวปาณิศา  กิมทรง

    4. นางสาววิสาขา   แซ่อุ้ย

    5. นายมารุต  จิรชุติพร

    6. นายมานพ  เกษประดิษฐ์

    7. นางสุกัญญา  จารุธัมโม


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------